Priče o umoru

Dobrodošli na moj blog

22.12.2018.

olako zaboravljena istorija

Prva proleterska narodnooslobodilačka udarna brigada je bila prva partizanska brigada u okupiranoj Jugoslaviji. Tijekom rata je važila za elitnu jedinicu Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije…. Formirana je na današnji dan 1941. godine u Rudom, od strane partizanskih ustanika, nakon povlačenje partizana u Sandžak. Odluku o formiranju Prve proleterske brigade donio je Centralni komitet KPJ. Na dan formiranja imala je šest bataljuna s ukupno 1.200 boraca. Prvi zapovjednik brigade bio je Koča Popović, a politički komesar Filip Kljajić Fića…. Prva proleterska udarna brigada je u 1.240 ratnih dana imala 530 većih i manjih borbi, i gotovo svaki drugi dan je provela u borbi…. Prva proleterska brigada je na svom ratnom putu prešla više od 20.000 kilometara. U ratnim okršajima borilo se više od 22.000 ljudi iz cijele Jugoslavije. Imala je više od 7.500 poginulih, ranjenih i nestalih boraca…. Dala je više od 3.000 rukovoditelja i 83 narodna heroja…. Koliku je veličinu imala Prva proleterska brigada govori i podatak kako su naziv „proleterska“ dobijale i "obične" brigade koje bi se posebno istakle u borbi…. PUTEVI PONOSA I SLAVE... Koncem 1941. godine, Prva proleterska brigada je zajedno sa Vrhovnim štabom, prešla u Istočnu Bosnu. Za vrijeme Druge neprijateljske ofenzive, sve do konca siječnja 1942. godine vodila je više borbi: na Pjenovcu, kod Rogatice, Vareša, Han Pijeska i Bijelih voda… Glavnina brigade je izvela marš preko planine Igman, pri temperaturi od -32 stupnja. Nakon završetka Druge ofenzive, ponovo poduzima značajne pothvate u Istočnoj Bosni…. U sastavu Udarne grupe proleterskih brigada pošla je, u ljeto 1942. godine, u pohod na Bosansku krajinu. U pohodu je učestvovala u borbama na pruzi Sarajevo-Mostar i rušenju ove prometnice, oslobođenju Konjica, potom u borbama oko Bugojna, Duvna i Šujice, za oslobođenje Livna itd… U jesen 1942. godine učestvovala je u oslobođenju Ključa, a odigrala je ključnu ulogu u borbama protiv četnika i talijanskih snaga oko Bosanskog Grahova… U sastav Prve proleterske divizije ušla je 1. 11.1942. godine, a sedam dana kasnije u Bosanskom Petrovcu od Vrhovnog zapovjednika NOV-a i POJ-a Josipa Broza Tita dobila je proletersku zastavu. U skladu s planom Vrhovnog zapovjednika o prodoru snaga NOVJ-a u centralnu Bosnu, koncem 1942. i početkom 1943. godine izvela je više poduhvata u dolini Vrbasa i centralnoj Bosni; uništivši jako neprijateljsko uporište Sitnicu; te dala veliki doprinos u oslobođenju Jajcae; Skender-Vakufa, Kotor-Varoša, Teslića, Prnjavora... Uspjesi kod Teslića i Prnjavora bili su veliki: ubijeno je i ranjeno nekoliko stotina, a zarobljeno 2.000 neprijateljskih vojnika i zaplijenjena velika količina ratnog materijala… EPSKA BITKA NA NERETVI... U Četvrtoj neprijateljskoj ofenzivi, u šestodnevnom maršu, prebacila se sa sektora Banje Luke, preko Gornjeg Vakufa, na željezničku prugu Sarajevo-Mostar, vodila teške borbe na Ivan-sedlu i Bradini i dijelom snaga sudjelovala u napadu na Konjic. Poslije prelaska Neretve u nastupanju Glavne operativne grupe NOVJ-a na istok, brigada prva nastupa pravcem: Glavatičevo, rejon Kalinovika- Ustikolina. Od 15. do 17. ožujka razbila je četničke snage kod Glavatičeva i na Lipeta planini, a nekoliko dana kasnije vodila je teške borbe s četnicima kod Kalinovika. U ovim borbama četnici su pretrpjeli nekoliko teških poraza, a brigada je pohvaljena od Vrhovnog komanda… Krajem ožujka Prva proleterska je izbila na Drinu kod Ustikoline. Krajem travnja vodila je žestoke borbe kod Goražda sa 369. nemačkom divizijom… SUTJESKA JE VODA HLADNA.... U bitci na Sutjesci prvih dana vodila je borbe sa Prvom njemačkom brdskom divizijom na sektoru Bijelo Polje, Mojkovac, Šahovići. Sa ovog sektora prebačena je na sektor Čelebića, radi zaštite Centralne bolnica NOVJ-a i zatvaranja pravca Foča-Čelebić… Poslije sedmodnevnog marša, 21. svibnja kod Čelebića je iz pokreta napala i razbila 13. domobransku pukovniju. Od tada do 24. svibnja na ovom sektoru, zajedno sa drugim jedinicama, vodila je ogorčene borbe. Početkom juna vodila je borbe u dolini Sutjeske, a potom izbila na Zelengoru. Dana 10. lipnja, u ranim jutarnjim satima, kod sela Balinovac je u jurišu pregazila borbenu grupu Höhne… Jurišem na Balinovcu, 10. lipnja 1943. godine, brigada je probila neprijateljski obruč na Zelengori, a dva dana kasnije probila je novi obruč na komunikaciji Kalinovik-Foča. U protivofenzivi Glavne operativne grupe u istočnoj Bosni u srpnju i kolovozu vodila je više borbi u Vlasenici, Drinjači, Zvorniku, te na pruzi Sarajevo-Zenica. U ljeto iste godine djeluje u Dalmaciji, a u jesen na širem području Travnika… KRAJ RATA... U zimu 1943/44., i u proljeće 1944. godine djeluje oko Jajca, Mrkonjić Grada i Gerzova. U drvarskoj operaciji vodi žestoke borbe na pravcu Mrkonjić Grad-Mlinište i Mlinište-Glamoč. Iz zapadne Bosne kreće za Sandžak, a na tom putu vodila je borbe na planinama Vranici, Zecu, Bitovnji i kod Trnova. U jesen 1944. godine učestvuje u borbama u Sandžaku, a nakon toga počeo je njen prodor u Srbiju… Vodila je teške borbe s Bugarskim i jakim četničkim snagama na Jelovoj gori, kod Karana, Kosjerića i Varde, za oslobođenje Bajine Bašte i Valjeva i Uba. U Beogradskoj operaciji istakla se u mnogim borbama. Učestvuje u proboju Srijemskog fronta u proljeće 1945. godine i u više poduhvata u Srijemu, Slavoniji, sve do Zagreba. Posljednju borbu vodila je za oslobođenje Zagreba, u koji ulazi 9. svibnja 1945. godine… NARODNI HEROJI... Od oko 22.000 boraca, koliko je za tri i pol godine rata prošlo kroz redove Prve proleterske udarne brigade, njih 83 proglašeno je za narodne heroje !!!

<< 12/2018 >>
nedponutosricetpetsub
01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
3031